Guideline Fingerprints

Privacy & disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website guideline.be Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Guideline Belgium, Site Oud-Sint-Jan, Mariastraat 38 B-8000 Brugge. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom (5) de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Guideline Belgium te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens
Guideline Belgium hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

Guideline verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een informatieaanvraag, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Guideline Belgium toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Guideline Belgium met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct marketing. De verwerking van persoonsgegevens van een bezoeker die geen klant is (prospect) gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang.

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Guideline Belgium contractueel verbonden ondernemingen indien dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Guideline-website en het gebruik dat Guideline van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Guideline Belgium bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Guideline zal bijvoorbeeld de meeste persoonsgegevens van prospecten en klanten tot 1 jaar na het laatste contact bewaren (tenzij anders voorgeschreven door boekhoudkundige processen).

U heeft recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@guideline.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Guideline Belgium kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Guideline-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers (bijvoorbeeld door bij een volgend bezoek aan de website je taalkeuze te herinneren). Als bezoeker van onze website stem je er mee in dat wij cookies gebruiken.

Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details. Voor een optimale gebruikservaring raden wij je echter aan om de ‘cookies’ in te schakelen.

Aansprakelijkheid van Guideline Belgium
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Guideline Belgium staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Guideline Belgium is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Guideline Belgium behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Guideline Belgium heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Guideline Belgium houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Guideline Belgium of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Guideline Belgium de op en via deze website aangeboden informatie te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.